3.9 (77.73%) 6478 votes

Có bao giờ bạn thắc mắc?

 • Làm sao để ghi nhớ các thì trong tiếng Anh ?
 • Mẹo nào để so sánh các thì tiếng Anh?
 • Khi nào dùng be used to + V, khi nào dùng used to + V-ing?

Bài viết hôm nay, Step Up chia sẻ với bạn tổng quan về 12 thì trong tiếng Anh, dấu hiệu nhận biết và bảng tóm tắt các thì một cách đầy đủ nhất.

I. Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh được chia thành 12 thì cơ bản theo 3 mốc thời gian: Hiện tại, Quá khứ và Tương lai. Step Up sẽ chia sẻ khái quát với các bạn công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu nào!

Toàn bộ kiến thức về 12 thì tiếng Anh và phối hợp sử dụng các thì được trình bày chi tiết trong sách Hack Não Ngữ Pháp – Sản phẩm mới của Step Up. Với hệ bài tập trong Sách và App giúp bạn có thể nói đúng thì của một câu đơn giản

1. Thì hiện tại đơn –  Present simple

Công thức với Động từ thường

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O
 • Phủ định: S + do/does not + V_inf + O
 • Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?

Công thức với Động từ tobe:

 • Khẳng định: S + am/is/are + O.
 • Phủ định: S + am/is/are  not + O.
 • Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
   
  thì hiện tại đơn

Cách dùng:

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.
 • Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.
 • Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời gian biểu.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu thường có trạng từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

   Xem thêm: Chi tiết thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense

Công thức:
 • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …
 • Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?
   
  thì hiện tại tiếp diễn
Cách dùng:
 • Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở hiện tại.
 • Diễn tả dự định, kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai đã định trước.
 • Diễn tả sự phàn nàn về việc gì đó, dùng với “Always”.
 • Dùng để cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thường có những cụm từ chỉ thời gian sau sau: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be quiet.…
   Xem chi tiết thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

Công thức:
 • Khẳng định: S + has/have + V3/ed + O
 • Phủ định: S + has/have not + V3/ed + O
 • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?
   
  thì hiện tại hoàn thành
Cách dùng:
 • Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và tương lai.
 • Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng không nói rõ thời gian xảy ra.
 • Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.
 • Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: Trong câu thường có những từ sau: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…
 
   Xem chi tiết thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing
 • Câu phủ định: S + has/have not been + V-ing
 • Câu nghi vấn:  Have/Has + S + been + V-ing?
thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnCách dùng:
 • Diễn tả hành động xảy ra diễn ra liên tục trong quá khứ, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. 
 • Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…
 
   Xem chi tiết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Công thức với Động từ thường
 • Câu khẳng định: S + V2/ed + O
 • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O
 • Câu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?
Công thức với Động từ tobe:
 • Câu khẳng định: S + was/were + O
 • Câu phủ định: S + were/was not + O
 • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?
thì qua khứ đơnCách dùng:
 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. 
 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại trong thời điểm quá khứ.
 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ 
Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…
 

Cách phát âm -ed

Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm ed:
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.
cách thì trong tiếng anh
Bảng cách phát âm ed
 
   Xem chi tiết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?
Cách dùng:
 • Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.
 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.
Ví dụ: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm quá khứ, in the past,…
   Xem thêm chi tiết thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O
 • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?
thi qua khu hoan thanhCách dùng:
 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
 • Diễn đạt một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành – xảy ra sau dùng quá khứ đơn
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until then,…
 
   Xem chi tiết thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense 

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + had + not + been + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​
thi qua khu tiep dienCách dùng:
 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. 
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường chứa các từ như Until then, by the time, prior to that time, before, after…
 
   Xem chi tiết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
 • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?
Cách dùng:
 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.
 • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.
 • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…
 
   Xem chi tiết thì tương lai đơn trong tiếng Anh

10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing
 • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing
 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?
thi tuong lai don
 
Cách dùng:
 • Diễn tả về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.
 • Diễn tả về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. 
Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, and soon,…
 
   Xem chi tiết thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh

11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed
 • Câu phủ định: S + shall/will not + have + V3/ed
 • Câu nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ed?
 
Cách dùng :
 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.
 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. 
Dấu hiệu nhận biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the end of + thời gian trong tương lai,…
 
   Xem chi tiết thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Công thức:
 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing
 • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?
 
Cách dùng:
 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.
Dấu hiệu nhận biết: Có chứa For + khoảng thời gian + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,…
 
   Xem chi tiết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

II. Bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh

Tổng hợp lại 12 thì trong tiếng Anh, ta có bảng tóm tắt sau:
bảng tóm tắt các thì trong tiếng anh

 

[FREE] Download 12 THÌ TIẾNG ANHTổng hợp cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

III. Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Đã nắm bắt được cấu trúc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh, giờ cùng thực hiện bài tập nhỏ nhé

Bài 1: Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

1. My grandfather never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.
3. When I (come) …., she (leave) …. for Nha Trang 10 minutes ago.
4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) … at the airport, Mary (wait) … for me.
5. I (visit) … my uncle’s home regularly when I (be) … a child.
6. David (wash) … his hands. He just (repair) … the TV set.
7. The car (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.
8. When we (arrive) … in London tonight, it probably (rain) ….
9. London (change) … a lot since we first (come) … to live here.
10. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.
 
Đáp án:
1. has never flown
2. are – read
3. came – had left
4. arrive – will be waiting
5. visited – was
6. is washing – has just repaired
7. will have been – comes
8. arrive – will probably be raining
9. has changed – came
10. found – had just left

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

1. She always ___ up at 8 o’clock in the morning.
A. got
B. gotten
C. get
D. gets
2. Look! The singer is ____ and _____ on the stage now.
A. singing/dancing
B. sing/dance
C. sung/danced
D. sings/dances
3. Yesterday, when he ____ the street, he ____ a stray cat.
A. crosses/sees
B. is crossing/sees
C. was crossing/saw
D. was crossing/was seeing
4. Hello! I hope you ______ for too long here.
A. have been waiting
B. have not been waiting
C. waited
D. do not wait
5. We ______ tolerate this kind of rule violation in the future.
A. will
B. would
C. did not
D. will not
6. My mom _____ on giving me this umbrella, because it _____.
A. insists/rains
B. insisted/rained
C. insists/is going to rain
D. insisted/rains
7. If you ______ me mad, we ____ out last night.
A. didn’t make/went
B. hadn’t made/would have gone
C. hadn’t make/would have gone
D. didn’t made/went

Đáp án:
1. D
2. A
3. C
4. B
5. D
6. C
7. B

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me.
2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.
3. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.
4. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.
5. Stop! You being hurting yourself!
6. By the time I came, she is no where to be seen.
7. This song is so good that I have been listening to it since 4 hours.
 
Đáp án:
1. laugh -> laughed
2. goes -> went
3. need -> needs
4. was bumped -> bumped
5. being hurting -> are hurting
6. is -> was
7. since -> for
 
[FREE] Download 12 THÌ TIẾNG ANHTổng hợp cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

IV. Tổng kết

Trên đây là kiến thức tổng hợp chung về 12 thì trong tiếng Anh. Tương ứng với từng thì, Step Up đã có bài viết cụ thể giải thích, bạn click vào link của từng thì tương ứng nhé. Ngoài ra, tổng hợp các thì trong tiếng Anh cũng được Step Up tổng hợp chi tiết trong sách Hack Não Ngữ Pháp, bộ sách mới ra mắt trong tháng 7/2020. Với tổng số 10/25 Unit hướng dẫn chi tiết  về từng thì, ví dụ minh họa và các bài tập trực quan trên App Hack Não Pro sẽ giúp bạn hiểu và ghi nhớ các thì trong tiếng Anh nhanh nhất. Vận dụng các thì đã học để nhận biết và có thể nói được một câu đơn giản. Ngoài ra còn tới 90% các chủ điểm khác thường gặp trong giao tiếp và thi cử cũng được tổng hợp trong sách này, bạn có thể làm chủ ngữ pháp tiếng Anh dễ dàng.
 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments